Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nrSP 61 61 im. Juliana Przybosia, przeprowadziliśmy zajęcia z rodzicami dzieci klas II-V, których tematem była problematyka uzależnień.  Na dwugodzinne spotkanie przybyła liczna rzesza dorosłych. Prowadzący uzbroił rodziców w podstawową wiedzę na temat zjawiska narkomanii, roli rodziców i szkoły w przeciwdziałanie tej problematyki (jakże obecnej w aktualnej rzeczywistości) i wskazał kierunki ochrony dzieci. Znaczący nacisk położony został na pokazanie, że skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu i  zwalczaniu wszelkich patologii środowisk uczniowskich jest prowadzenie wzajemnej współpracy rodziców i szkoły a przede wszystkim, budowanie zdrowych i właściwych relacji wewnątrzrodzinnych.

Dziś o godzinie 10.45 nasi trenerzy zawitali w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego. Uczniowie klas piątych i szóstych zapoznawać się będą ze sposobami radzenia sobie z konfliktem w klasie a także pogłębią wiedzę na temat tolerancji.

SP 220

Fot. źródło sp 220

Rozpoczął się cykl zajęć warsztatowych w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znajdującej się przy ulicy Ożarowskiej 71 na warszawskiej Woli. Podczas nich uczniowie klasy pierwszej i drugiej połączyli ze sobą  dwa ważne elementy. Edukację nt zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol z ćwiczeniami i zabawą rozluźniającymi młodzieńcze emocje. Wystarczy spojrzeć na kilka poniższych slajdów a na usta ciśnie się teza, że w dobrym towarzystwie można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Jak nie stać się ofiarą manipulacji ideologicznej? Jakie wartości są najważniejsze w naszym życiu? Czy jesteśmy podatni na manipulację? Czy ruchy i organizacje parareligijne mogą stanowić zagrożenie w życiu młodego człowieka? Z takimi zagadnieniami zetknęli się gimnazjaliści z placówki przy ul. Deotymy. Młodzi ludzie pracowali indywidualnie i w grupach. Nie zawiedli, określając między innymi, że nadrzędnymi wartościami w ich życiu są najbliżsi, przyjaźń, edukacja czy też zainteresowania.

Co zrobić by unikać sytuacji zagrażających zdrowiu? Co zrobić by nie stać się ofiarą przestępstwa w szkole, w drodze do szkoły, na podwórzu czy też w domu? Takie nauki pobierały dziś najmłodsze dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 132 na warszawskiej Woli. To było kolejne spotkanie w tej placówce z udziałem naszych trenerów. Uczniowie rysowali na dużych kartach papieru sytuacje stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia, by w dalszej części warsztatów szczegółowo je omawiać. Spotkanie przeplatane było grupowymi zabawami.

Stowarzyszenie pojawiło się na Targówku. Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana (posiadająca certyfikat „Szkoły z klasą”) znajdującej się przy ulicy Hieronima 2, zaprosiła nas do współpracy. Zaproponowano realizowanie zajęć profilaktycznych dla klas IV i V. Dzisiaj mieliśmy ich inaugurację. Pokonywanie kryzysów w środowisku uczniowskim i nabywanie umiejętności radzenia sobie z agresją, to tematy jakimi zajmą się w najbliższych dniach uczniowie. Oczywiście wszystko przebiegać będzie pod kontrolą naszych trenerów i z udziałem nauczycieli.

Kolejne zajęcia w Gimnazjum przy ul. Żelaznej odbyły się już w szerszym gronie uczniów niż te z 11 marca. Ich tematem były wszelkiego rodzaju uzależnienia mogące dotknąć nie tylko środowisko młodego człowieka w wieku 13 – 17 lat, ale i ludzi dorosłych. Uczniowie jednej z klas mieli okazję przez 4 godziny lekcyjne porozmawiać na ten temat z trenerami stowarzyszenia. Była praca w grupach a w nich między innymi klasyfikowanie uzależnień, poznawanie przyczyn powstawania mechanizmów uzależnień by w końcu wyposażyć młodego człowieka w umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia skłaniającą np. do zachowań alkoholowych czy narkotycznych. Prowadzące warsztaty trenerki kładły szczególny nacisk na modelowanie i wzmacnianie postaw trzeźwościowych.

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest inicjatorem Listu Otwartego kierowanego do Posłanek i Posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wnoszone do porządku prawnego zmiany dotyczą:

  • zakazu  zbliżania sprawcy do ofiar już na etapie bezpośredniej interwencji policji po stwierdzeniu zaistnienia aktów przemocy;
  • nakazu  opuszczenia przez sprawcę wspólnie zajmowanego lokalu, tak aby ofiara (w ponad 80% przypadków mająca pod opieką dzieci i osoby starsze czy niepełnosprawne) mogła pozostać w miejscu dotychczasowego zamieszkania, a nie musiała uciekać do schroniska dla ofiar, często bardzo odległego od jej miejsca pracy, szkół i przedszkoli dzieci;
  • zapisu regulującego współpracę przedstawicieli różnych służb i instytucji w szczególnie trudnych przypadkach przemocy w rodzinie. Wiele ofiar przemocy musi wielokrotnie powtarzać opis swoich dramatycznych przeżyć w kolejnych instytucjach – na policji, w prokuraturze, sądzie, OPS-ie, poradni psychologicznej, placówce służby zdrowia itd. Zapis umożliwiający współpracę grup interdyscyplinarnych zdejmie z osoby pokrzywdzonej konieczność koordynowania proponowanych przez różne instytucje planów pomocy;
  • jasno i bezpośrednio sformułowanego zapisu zakazującego przemocy wobec dzieci – i choć nie rodzi on skutków karnych to jest wyraźnym sygnałem, że przemoc wobec dzieci ze strony dorosłych nie jest akceptowana w Polsce;
  • bezpłatnej obdukcji lekarskiej, co bardzo wzmocni dowody niezbędne w procesach sądowych. Dziś odpłatność tego świadczenia często stanowi barierę na drodze osób pokrzywdzonych do dochodzenia swoich praw i wychodzenia z przemocy;
  • wreszcie obowiązku uchwalania i realizowania programów przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w środowiskach lokalnych, czyli tych najbliższych społeczeństwu.

Zarząd Stowarzyszenia, członkowie, współpracujący trenerzy i wolontariusze w pełni popierają proponowane zmiany.  Dlatego też jesteśmy jedną z wielu organizacji, która wpisana została na listę sygnatariuszy (figurujemy w niej pod pozycją 44).

Pełny tekst listu znajdziecie Państwo: http://www.niebieskalinia.pl/newsy.php?id=2641

Pierwsze w tym semestrze zajęcia w Gimnazjum nr 45 przy ul. Żelaznej 71 miały iście kameralny charakter. „Garstka” uczniów klasy 1c stawiła się o godzinie 8.00 w jednej z sal na II piętrze. Tematem warsztatów było rozwiązywanie konfliktów i problemów w środowisku szkoły. Jak to zwykle bywa na samym początku, potrzeba było nieco czasu by „oswoić się”  z obecnością trenerów. Jednak z chwili na chwilę było coraz raźniej i zdecydowanie łatwiej we wzajemnym komunikowaniu się.  Jak się w efekcie okazało atutem dzisiejszych zajęć była właśnie jego kameralność, podyktowana skromną ilością uczniów biorących udział w warsztatach.
Mamy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach frekwencja będzie wyższa.

Kolejny cykl zajęć w Szkole Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej dotykał problematyki rozwiązywana konfliktów. Dzieci w wieku dojrzewania mają silną potrzebę konfrontowania swoich poglądów z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, nie mają jednak nabytej umiejętności obrony swoich wartości bez naruszania granic innych osób. Tym samym często wchodzą w konflikty z innymi osobami,  nie rozwiązują ich stosując agresywne metody dominacji. Rola trenerów prowadzących zajęcia skupiała się więc na umiejętnym przekazaniu wiedzy na temat metod konstruktywnego przechodzenia przez konflikt. Uczniów klasy 3b bez wątpienia zaliczyć można do tych bardzo aktywnych, pełnych energii i spontaniczności. Właśnie te cechy w pełni wykorzystywały podczas prowadzonych warsztatów.  Oczywiście zajęcia przeplatane były masą radosnych i ciekawych zabaw.